Tahiti

Tahiti 8087

valkoinen
kork. 19cm
lev. 40cm
ulkonema 6cm
LED 36W - 3240lm
3000K

Tahiti 8088

musta
kork. 19cm
lev. 40cm
ulkonema 6cm
LED 36W - 3240lm
3000K

Tahiti 8089

valkoinen
kork. 12,5cm
lev. 26cm
ulkonema 5,5cm
LED 12W - 1080lm
3000K

Tahiti 8090

musta
kork. 12,5cm
lev. 26cm
ulkonema 5,5cm
LED 12W - 1080lm
3000K

Tahiti C0089

valkoinen
kork. 9cm
lev. 31,5cm
ulkonema 7cm
LED 5W - 450lm
3000K