Tahiti

Tahiti C0141

valkoinen
kork. 14,5cm
lev. 14,5cm
ulkonema 5cm
LED 6W - 540lm
3000K

Tahiti C0142

valkoinen
kork. 10,3cm
lev. 14,7cm
ulkonema 5cm
LED 5W - 450lm
3000K

Tahiti C0143

valkoinen
kork. 11cm
lev. 16,25cm
ulkonema 5cm
LED 5W - 450lm
3000K

Tahiti C0089

valkoinen
kork. 9cm
lev. 31,5cm
ulkonema 7cm
LED 5W - 450lm
3000K

Tahiti 8090

musta
kork. 12,5cm
lev. 26cm
ulkonema 5,5cm
LED 12W - 1080lm
3000K

Tahiti 8089

valkoinen
kork. 12,5cm
lev. 26cm
ulkonema 5,5cm
LED 12W - 1080lm
3000K

Tahiti 8088

musta
kork. 19cm
lev. 40cm
ulkonema 6cm
LED 36W - 3240lm
3000K

Tahiti 8087

valkoinen
kork. 19cm
lev. 40cm
ulkonema 6cm
LED 36W - 3240lm
3000K